Deklaracja dostępności strony Biuletynu Informacji Publicznej, Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, ul. 1 Maja 18/19 lok. 21, 10-118 Olsztyn

Wstęp deklaracji

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, ul. 1 Maja 18/19 lok. 21, 10-118 Olsztyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna (https://bip.ciuwo.olsztyn.eu/).

Dane teleadresowe jednostki:
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
ul. 1 Maja 18/19 lok. 21
10-118 Olsztyn
Tel. 89 752 58 00
Fax. 89 752 58 19
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików może nie być dostępnych cyfrowo
 • część odnośników nie posiada uzupełnionego atrybutu title

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Karol Tabaka. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 89 75 25 800 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) . Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie BIP oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź pod numerem telefonu 89 75 25 800.

Informacje na temat procedury/Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna:

 1. Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, ul. 1 Maja 18/19

  Siedziba Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna zlokalizowana jest przy ulicy 1 Maja 18/19 lok. 21. Pomieszczenia znajdujące się na parterze i I piętrze nie są dostosowane do przyjmowania osób z niepełnoprawnością ruchową. Wejście do pomieszczeń nie jest wyposażone w pochylnię ani platformę przystosowaną do poruszania się przy ich pomocy przez osoby niepełnosprawne. Przed wejściem nie zainstalowano dzwonka przywołującego pracownika CIUWO celem umożliwienia wejścia do lokalu osobom na wózkach inwalidzkich. W celu wejścia do pomieszczeń należy skorzystać z dzwonka znajdującego się pomiędzy zewnętrznymi, a wewnętrznymi drzwiami do budynku. W budynku nie ma windy. Dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze możliwy jest wyłącznie poprzez klatkę schodową. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking Strefy Płatnego Parkowania (przy ul. Ratuszowej) na którym znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie. W CIUWO nie ma możliwości bezpośredniego skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Żaden z pracowników nie jest przeszkolony w tym zakresie.

 2. Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1

  Budynek w którym znajdują się dodatkowe pomieszczenia Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna (zajmowane m.in. przez Referat ds. Wdrożeń i Administracji Systemami Informatycznymi) położony jest w centrum miasta przy placu Jana Pawła II 1. Wejście do pomieszczeń zlokalizowane jest od strony parkingu znajdującego się przy ul. Ratuszowej. Pomieszczenia znajdują się na parterze budynku i nie są w pełni dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do pomieszczeń nie jest wyposażone w pochylnię ani platformę przystosowaną do poruszania się przy ich pomocy przez osoby niepełnosprawne. Brak jest dzwonka przywołującego pracownika CIUWO celem umożliwienia wejścia do lokalu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W celu wejścia do pomieszczeń należy skorzystać z dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych budynku Ratusza (ul. Ratuszowa). Pracownik ochrony Urzędu przekaże informacje do pracowników CIUWO o petencie z niepełnosprawnościami. Osoba wyznaczona przez Kierownika Referatu obsłuży petenta, pomoże w uzyskaniu podstawowych informacji lub ułatwi dostęp do lokalu zajmowanego na parterze budynku. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W pobliżu budynku na ogólnodostępnym parkingu Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Ratuszowej znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie. W CIUWO nie ma możliwości bezpośredniego skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Żaden z pracowników nie jest przeszkolony w tym zakresie. W/w lokalizacje nie są docelowymi. Aktualnie trwają prace zmierzające do powstania nowej, docelowej siedziby CIUWO uwzględniającej wymogi ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dodatkowe informacje

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia:

 • Wersję kontrastową
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • Moduł wyszukiwania
 • Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
 • Wyróżnienie odnośników
 • Zwiększenie lub zmniejszenie układu treści na stronie

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna deklaruje chęć podnoszenia dostępności cyfrowej strony podmiotowej BIP oraz zapewnienie wszystkich treści w formacie cyfrowym. Aktualnie trwają prace nad konwersją pozostałych dokumentów do wersji dostępnych cyfrowo.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 marzec 2020 20:53 Karol Tabaka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 marzec 2020 20:53 Karol Tabaka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 marzec 2020 20:57 Karol Tabaka
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 14:23 Michał Salamucha
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 październik 2020 08:16 Karol Tabaka
Artykuł został zmieniony. środa, 07 kwiecień 2021 15:08 Karol Tabaka
Artykuł został zmieniony. środa, 07 kwiecień 2021 15:09 Karol Tabaka
Artykuł został zmieniony. środa, 07 kwiecień 2021 15:09 Karol Tabaka
Artykuł został zmieniony. środa, 07 kwiecień 2021 15:09 Karol Tabaka
Artykuł został zmieniony. środa, 07 kwiecień 2021 15:14 Karol Tabaka