Polityka Prywatności Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna (dalej Centrum) z siedzibą w Olsztynie, ul. 1 Maja 18/19 lok. 21, 10-118 Olsztyn.

Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się:
- listownie: Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, ul. 1 Maja 18/19 lok. 21, 10-118 Olsztyn,
- przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP pod adresem /ciuwo/SkrytkaESP
- przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych

Centrum powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Z Inspektorem można się kontaktować poprzez:
- e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefonicznie: 89 752 58 09.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Centrum, w tym realizacji Pani/Pana praw określonych poniżej.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Centrum przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Cel zbierania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Centrum przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) w związku z realizacją zadań Centrum wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b) w związku z realizacją umowy, którą Pani/Pan jest stroną (art. 6 ust.1 lit. b RODO), lub do podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia z Panią/Panem umowy,
c) w związku z wykonywaniem przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
d) w związku z realizacją czynności wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 lit. f RODO), w tym m.in. do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w sądach powszechnych.
e) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nw. osoby:
- upoważnieni pracownicy Centrum;
- podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (sądy, policja itp.), którym Administrator udostępni dane osobowe zgodnie z przepisami;
- kontrahenci Centrum, którzy w związku z realizacją na rzecz Centrum usług będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w imieniu Centrum na podstawie zawartych wcześniej z nami umów.

Okres przechowywania danych

Centrum będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane nie dłużej jednak niż:
- wynika to z przepisów prawa,
- terminów wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy (jeżeli taka została zawarta),
- do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu (gdy podstawa przetwarzania została oparta o prawnie uzasadniony interes Centrum),
- lub do momentu cofnięcia zgody (jeśli przetwarzanie było oparte na zgodzie), a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą


Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do cofnięcia zgody, w sytuacji gdy przetwarzania było oparte na zgodzie;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://uodo.gov.pl/pl)

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem lub wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, na adresy kontaktowe wskazane powyżej w niniejszej polityce.

Źródło danych


Pani/Pana dane osobowe Centrum otrzymało bezpośrednio od Pani/Pana, lub pośrednio, w sytuacji przekazania Centrum danych osobowych od podmiotu, który Pani/Pana reprezentują lub osoby działającej w Pani/Pana imieniu.
Pani/Pana dane osobowe Centrum otrzymało również z innych źródeł publicznie dostępnych (rejestrów publicznych), od organów administracji publicznej, innych podmiotów oraz osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
- ustawowym
- umownym
- warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych, Centrum nie będzie mogło zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, Centrum nie będzie mogło zawrzeć czy zrealizować takiej umowy.

Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich


Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Monitoring wizyjny


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników Administratora danych osobowych na terenie siedziby Administratora danych osobowych oraz ochrony jego mienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, monitorowanie pomieszczeń Administratora przed nieautoryzowanym dostępem co umożliwia art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

Ponadto, Centrum informuje o:
a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów określonych powyżej,
b) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania (po upływie tego terminu nagrania będą niszczone),
c) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, niż okres określony w lit. b tylko do czasu prawomocnego zakończenie postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu stanowią bądź mogą stanowić dowód w tym postępowaniu,
d) nagrywany jest jedynie obraz, bez rejestracji dźwięku,
e) obraz zostanie wykorzystywany tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa,
f) nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany (profilowanie),
g) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom ścigania lub innym służbom uprawnionym do uzyskania nagrań z monitoringu w zakresie uregulowanym przepisami prawa.

monitorowane obszary:
Zakresem monitoringu wizyjnego objęty jest obszar wokół siedziby Centrum (ul. 1 Maja 18/19 lok. 21, 10-118 Olsztyn) oraz korytarz w budynku głównym Administratora danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych obok pracowników Administratora danych osobnych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Centrum, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych lub organy do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa np. policja.

Portale społecznościowe


Centrum prowadzi profile w portalach społecznościowych:
– Facebook: https://pl-pl.facebook.com
– LinkedIn: https://pl.linkedin.com
– Twitter: https://twitter.com
w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz przedstawiania na tych portalach przygotowanych przez Centrum treści i promowania własnej działalności (w tym: informowania o nowych wydarzeniach), a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Centrum polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej. Za pośrednictwem portali Centrum prowadzi konkursy, w których użytkownik bierze udział dobrowolnie. Centrum przetwarza dane osobowe użytkowników tych portali, gdy odwiedzają ww. profile bądź wchodzą z nimi w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli użytkownik polubi wpis lub go skomentuje, to będzie on widoczny także dla innych użytkowników portali, o których mowa powyżej. Dane osobowe Centrum przechowuje do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.
Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania Centrum jest zobowiązane. Jeśli jest Pani/Pan użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i może Pani/Pan korzystać z przysługujących w ich ramach uprawnień.

Pliki cookies oraz podobna technologia


Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Pani/Pana urządzeniu (jako Użytkownika) przeglądającego stronę internetową https://ciuwo.olsztyn.eu/ (oraz bip https://bip.ciuwo.olsztyn.eu/) Centrum (Serwis). Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.


• Cookies „serwisowe”
Centrum wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies).


• Cookies „analityczne”
Centrum wykorzystuje tzw. cookies analityczne, w celu poprawy jakości usług w Serwisie. W związku z tym Centrum oraz inne podmioty, świadczące na rzecz Centrum usługi analityczne i statystyczne, korzystają z plików cookies, przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookies Google Analytics służące do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.


Narzędzia analityczne stosowane przez nas oraz partnerów Centrum

Centrum stosuje różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi.
• Google Analytics
Pliki cookies Google Analytics to pliki wykorzystywane przez spółkę Google do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu, w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Zarządzanie ustawieniami cookies
Serwisowe pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są automatycznie instalowane w urządzeniu Użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu.

Analityczne pliki cookies nie są automatycznie instalowane przez nas. Użytkownik może udzielić nam zezwolenia na instalację analitycznych plików cookies poprzez wyrażenie zgody przy otwarciu Serwisu. Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację analitycznych plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową. Wówczas Centrum będzie uprawnione do instalacji analitycznych plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki
wykorzystywanej przez Użytkownika (w przypadku ustawień domyślnych instalowane są wszystkie pliki cookies).

Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację tylko wybranych analitycznych plików cookies. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową i wybrać pliki cookies, na których instalację Użytkownik chce wyrazić zgodę.


Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien kliknąć w ikonę znajdującą się w dolnym lewym rogu i wybrać wycofanie zgody.

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest również za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorerdelete-
manage-cookies
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

W przypadku braku wyrażenia zgody lub w razie wycofania zgody na dany rodzaj i danego dostawcę plików cookies (w przypadku braku akceptacji instalacji plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki) Centrum nie instaluje tego rodzaju plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Wi-Fi


Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników sieci bezprzewodowej Centrum.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 03 październik 2022 13:51 Magdalena Kornelia Maruszczak - Pobiedzińska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 październik 2022 13:53 Magdalena Kornelia Maruszczak - Pobiedzińska